Valdkonna ülesanded:Sarme

1) kartuli sordiaretuses aretatakse Eesti oludele sobivaid keskvalmivaid ja hilisepoolseid taimehaigustele ja -kahjuritele vastupidavaid mehhaaniliseks viljelemiseks sobivaid kõrge saagi ja kvaliteediga toidu- ja tööstuskartulisorte;

2) kartuli säilitusaretuses jätkatakse Eesti sordilehes olevate Jõgeval aretatud sortide viirusvaba sordiehtsa algmaterjali säilitamist ja paljundamist kloonmeetodil;

3) kartuli sordiagrotehnika ja seemnekasvatuse alased uuringud, kartuli taimekaitse alased uuringud leiate siit;

4) kartuli seemnekasvatuses kasvatatakse ja paljundatakse Jõgeva sortide algseemet (SE1, SE2, SE3) ja järgmisi põlvkondi E ja A paljundust;

5) kartulikasvatusalaste õppepäevade ja seminaride läbiviimine ning katsetulemuste publitseerimine.

 

Aruanded teostatud projektidest

Riiklik projekt “Kartuli sordi- ja säilitusaretus ning sellega seonduvad sordiagrotehnika ja seemnekasvatuse alased rakendusuuringud”

 

Kartuli sordi- ja säilitusaretus ning nendega seonduvad sordiagrotehnika ja seemnekasvatuse alased uuringud

Töötajad: Mati Koppel  Aide Tsahkna  Ilmar-Aarend Polli    

Eesmärgiks on Eesti oludele sobivate hiliste ja hilisepoolsete toidu- ja tööstuskartuli sortide aretamine ning aretatud sortide säilitusaretus. Uued sordid peavad saagikuselt, agronoomilistelt omadustelt ja haiguskindluselt olema võrdväärsed või paremad siin kasvatatavatest välismaistest sortidest. Kvaliteediomadustelt vastama tänapäevastele toidu- ning tööstusotstarbelise kartuli nõuetele. Aretuse peamiseks suunaks on saagikate, kõrge kvaliteediga ja haiguskindlate lauakartuli sortide aretamine.

 

Kartuli säilitusaretuse eesmärgiks on Sordilehte kantud kaheksa kartulisordi säilitusaretuse jätkamine tagamaks nende sordiomaste tunnuste säilimise ja sordiehtsate meristeemtaimede tootmise algseemnekasvatuse vajadusteks, ELISA meetodil põhineva viiruskontrolli rakendamine seemnekasvatuse algfaasis tagamaks viirusvaba seemnekartuli tootmist. 

 

Kartuli sordiagrotehnika ning seemnekasvatuse alased rakenduslikud teadusuuringud.

 

Toidukartuli saagikuse tõstmine ning saagi kvaliteedi (mugulate fraktsioonilisus, kasvulõhede ja väärarendite vältimine, kärntõved) parandamine kunstliku niisutuse ning taimekaitsevahendite kasutamisega. Automaatilmajaama kasutamine kunstliku niisutuse aegade ja koguste väljaselgitamisel.Agrotehniliste võtete ja taimekaitsevahendite kasutamine kartuli kasvuaegsete ja säilitushaiguste (kartuli-lehemädanik, kuivlaiksus, mugulate pruunmädanik ning kuivmädanik) vähendamiseks. Maheviljeluseks enamsobivate kartulisortide väljaselgitamine.